Hizmetler / Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması


İlgili yönetmeliğe göre tüm imalat yapan tesisler, imalata başlamadan önce yapacakları faaliyetin çevreye olan etkilerini değerlendirmek ve inşaat başlamadan önce gerekli önlemleri almak için planlar programlar yapmak zorundadır. Yönetmeliğe göre 3 tip tesis bulunmaktadır.

1. Kapsam dışı faaliyetler: yönetmeliğin eklerinde yer almayıp çevreye etkileri göreceli olarak düşük kabul edilen tesisler bu kapsamda yer alır. Ancak yine de yetkili merciiden izin alma yükümlülüğü vardır.

2. Seçme eleme kriterlerine tabii tesisler: yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan tesisler bu kapsama girer. Çevresel etkileri orta derece olarak kabul edilirler. Proje tanıtım dosyası denen özel bir formatta rapor hazırlanıp, bu rapor çerçevisinde yetkili merciin incelemesi talep edilir. Sürecin tamamlanması, tesisin yeri, faaliyet konusu, kapasitesi, vs gibi etkenlere bağlı olup, onay yazısının alınması 3 ay ile 8 ay arasında sürmektedir.

3. ÇED raporu hazırlanması gereken tesisler: yönetmeliğin Ek-1’inde yer alıp, doğrudan ÇED raporu hazırlanabileceği gibi yukardaki 2. sürecin sonucuna göre (proje tanıtım dosyası) de rapor hazırlanması istenebilir.


Proje sahibi, projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulamasının gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla bir dilekçe ekinde bu Yönetmeliğin Ek-IV’üne göre hazırlanan Proje tanıtım dosyası ile taahhüt yazısını İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulur.

Bakanlık, proje için hazırlanan proje tanıtım dosyasını bu Yönetmeliğin Ek-IV’ünde yer alan kriterler çerçevesinde beş işgünü içinde inceler.Eksiklikleri altı ay içerisinde İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne sunulmayan proje tanıtım dosyaları iade edilir başvuru geçersiz sayılır.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü on beş işgünü içinde inceleme ve değerlendirmelerini tamamlayarak proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını beş işgünü içinde verir, kararı Valiliğe ve proje sahibine bildirir.